Chamundi temple-menu icon

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ,
ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ , ಮೈಸೂರು

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ,
ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ, ಮೈಸೂರು

Sri Chamundeshwari Temple- banner image

Chamundi Hill-header image

ಮುಖ ಪುಟ :: ಆದೇಶ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ
:
ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ
:
ಟಿಕೆಟ್ ವಿವರಗಳು
:
ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
:
ಸೇವಾ
:
ಸೇವಾ ವಿವರಣೆ
:
ಸೇವಾ ಬೆಲೆ
:
:
ರೀತಿ
:
ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಮೊತ್ತ